Rouw en omgaan met rouw

De categorie Rouw en rouwverwerking bevat een overzicht van boeken hoe jezelf actief en bewust kunt omgaan met jouw rouwverwerking.
Maar niet iedereen beschikt over voldoende zelfzorgcapaciteiten om actief en bewust, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo, afscheid te nemen. Voor deze mensen is zorgvuldige professionele support onmisbaar. Over welke competenties dient een professioneel te beschikken om goede verliesbegeleiding te kunnen geven.

Rouwwerk
(Liefde, verlies en verder leven)

Auteur Julia Samuels; Uitgeverij Balans; ISBN 978 94 600 3655 2

De dood raakt ons allemaal. Maar het taboe erop is groot en rouw wordt vaak fundamenteel verkeerd begrepen.

Rouwtherapeut Julia Samuel werkt al vijfentwintig jaar met mensen die iemand verloren hebben. Ze verwierf diepgaand inzicht in wat iemand doormaakt na het verlies van een geliefde, een ouder, een kind, een broer of zusje. In dit aangrijpende boek deelt ze haat psychologische ervaringen over rouw. Een helende kracht, als er op een goede manier mee wordt omgegaan.

Rouwwerk bevat verhalen van mensen die een grote liefde kenden en een groot verlies – en dat overleefden. Zij laten zien hoe rouw onze grootste angsten oproept, onze zelfbescherming doorbreekt en ons diepste wezen blootlegt. Aan de hand van deze oprechte en ontroerende verhalen laat Julia Samuel zien hoe we kunnen stoppen ons ongemakkelijk en onzeker te voelen over de dood. Zij laat zien hoe we vrienden en familie kunnen helpen door er open en eerlijk over te praten.

Dit uitzonderlijke en troostrijke boek leert ons leven met, en leren van, een groot verlies.

Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd

Auteur Hans Stolp; Uitgeverij Ankh-Hermes; ISBN 978 90 202 0550 3

Hoe kun je stervenden begeleiden op hun soms zo moeizame weg naar de dood? Natuurlijk is belangrijk om te weten door welke stadia stervenden heengaan. Maar van beslissende betekenis bij die begeleiding is vooral de eigen opvatting over de dood. Wie gelooft dat de dood het einde van de mens is, zal bijvoorbeeld gemakkelijk euthanasie adviseren. Waarom zou een mens meer moeten lijden dan nodig is? Maar wie inziet dat dat de dood niet alleen het einde is van het fysieke lichaam, maar ook de geboorte van de geest, zal zich afvragen wat er aan geboortebegeleiding bij het sterfbed nodig is. En den blijkt dat euthanasie soms een voortijdige geboorte van een nog niet volgroeide geest betekent. Stervensbegeleiding die tegelijkertijd geboortebegeleiding wil zijn, ziet er dan ook heel anders uit dan meestal onder dat begrip verstaan wordt.

Herbergen van verlies
(Thuiskomen in het Land van Rouw)

Auteurs Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten; Uitgeverij in de Wolken; ISBN 978 90 771 7916 1

In dit boek word je als lezer meegenomen op de tocht door het rouwlandschap na een ingrijpend verlies. Mensen zijn op zoek naar een plek waar hun verhaal verteld en gehoord kan worden. Ze dragen een rugzak met zich mee die is gevuld met (verlies)ervaringen en herinneringen maar ook met schatten die soms diep weggestopt zijn. Om het leven opnieuw ten volle te omarmen, is het nodig de inhoud van de rugzak uit te pakken en opnieuw te bekijken. Zo komen we thuis in het Land van Rouw.

Ze zeggen dat het overgaat
(Het boek dat je helpt om te gaan met rouw en verdriet)

Auteurs Johan Maes & Evamaria Jansen; Witsand Uitgevers; ISBN 978 94 903 8288 9

Als we rouwen en verdriet hebben, hebben we geen nood aan een vermanend vingertje, aan clichés, aan opmerkingen dat we ons verlies moeten verwerken, loslaten of een plaats geven. Er wordt van ons verwacht dat er binnen zo kort mogelijke tijd een eindpunt komt aan onze rouw, dat het overgaat. In de praktijk blijkt dat we het niet loslaten maar een zoektocht starten naar een andere vorm van vasthouden of verbinden.
Rouw houdt nooit op, maar ontvouwt en ontwikkelt zich in de loop van ons leven en maakt deel uit van wie we zijn. We hebben het recht om te rouwen, op onze eigen manier, bewegend tussen kwetsbaarheid en kracht. Zelfs als je pijn van een ingrijpend verlies levenslang met je meedraagt, hoeft dit geenszins in te houden dat je minder gezond en minder veerkrachtig bent.

In dit boek worden een aantal maatschappelijke mythes over rouw ontkracht. De auteurs hebben gegevens uit het meest recente wetenschappelijke onderzoek samengebracht met ervaringen uit hun praktijk als psychotherapeut en rouwtherapeut. Theoretische inzichten en concrete praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met verhalen die raken tot in de ziel.
Dat alles maakt van dit boek een mild boek over rouwprocessen, met veel respect en erkenning voor de ‘gekwetste krijgers’ die dag na dag ingrijpend verlies in hun leven moeten meedragen.

Leven met gemis
(Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie)

Redactie Johan Maes; Uitgeverij Zorg-Saam; ISBN 978 90 809 9484 3

Een nieuwe visie op rouw

In het eerste deel ‘Een nieuwe visie op rouw’ worden oude rouwmythes ontsluierd en laat de auteur u kennismaken met een nieuw rouwparadigma. Dit paradigma is gestoeld op de bevindingen en inzichten uit hedendaags wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van het rouwproces, de mediatoren, de verschillen tussen gewone en gecompliceerde rouw en de impact van gecompliceerde rouw op het leven van de nabestaande. In een integratief rouwmodel worden de krijtlijnen van een rouwtraject uitgetekend en de mogelijke uitdagingen waar de rouwende voor kan komen te staan. Ten slotte wordt stil gestaan bij de vraag naar de zin of onzin van onze rouwzorg de dag van vandaag. Veel van wat we op het vlak van positieve impact van rouwbegeleiding en rouwtherapie tot nu als vanzelfsprekend hebben aangenomen, blijkt niet te kloppen. De contouren van een nieuwe invulling van rouwtherapie worden geschetst.

Naar een andere aanpak van rouwtherapie en rouwbegeleiding

In het tweede deel ‘Naar een andere aanpak van rouwtherapie en rouwbegeleiding’ komen meerder hulpverleners aan het woord die vanuit hun specifieke therapeutische benadering of context op weg gaan met nabestaanden. Ze geven elk op hun manier een inkijk in de wereld van rouwbegeleiding en de rouwtherapie. De vele voorbeelden casussen zijn een bron van informatie voor ieder die werkt binnen de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de welzijnszorg, onderwijs en opvoeding, de palliatieve zorg en de rouwzorg, of in het algemeen voor ieder die de taak heeft mensen in hun verlies en rouwervaringen te ondersteunen en te begeleiden.

Ook de rouwende die op zoek is naar meer inzicht in het rouwproces of naar meer informatie over de werking van de rouwcounseling en rouwtherapie kan in dit handboek zijn of haar gading vinden.

Rouwconflict
(Regie op het hart)

Auteurs mr. Marion Uitslag en Tineke Rodenburg; Uitgeverij Stili Novi; ISBN 978 90 780 9440 1

Verliezen en conflicten zijn onderling sterk verbonden. Aan de hand van het nieuwe HART-model tonen de auteurs wat gebeurt en waar beschadigingen kunnen optreden als gevolg van verlies of conflict. Met het daaropvolgend geïntroduceerde REGIE-model kunnen de beschadigde elementen van het HART worden hersteld. Rouwconflict geeft vervolgens praktische toepassingen hoe conflicten en verliezen in samenhang aan te pakken.

Rouwconflict is opgebouwd uit twee gedeelten. In het eerste deel wordt de verbinding tussen verliezen en conflicten uitgewerkt. Het tweede deel beschrijft de werking en de effecten van verliezen en conflicten.

Verlieskunde
(Handreiking voor de beroepspraktijk)

Auteur Herman de Mönnink; Uitgever Elsevier; ISBN 978 90 352 2993 8

Niet iedereen beschikt over voldoende zelfzorgcapaciteiten om actief en bewust, op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo, afscheid te nemen. Of het nu gaat om afscheid nemen van een overledene, van de eigen gezondheid, van het werk, van een lichaamsdeel of het land van herkomst. Voor deze mensen is zorgvuldige professionele support onmisbaar.

Over welke competenties dient een professioneel te beschikken om goede verliesbegeleiding te kunnen geven. In Verlieskunde wordt deze vraag volledig beantwoord. De vijfde, geheel herziene druk biedt alle kennis over verlies, verliesverwerking en verliesbegeleiding die een beroepskracht nodig heeft om competent te worden in verliesbegeleiding.
Allereerst worden de drie verliesverwerkingsfactoren ontleed: welke impact heeft verlies? Hoe gaat iemand ermee om (verliescoping)? En hoe voelt iemand zich gesteund (verliessupport)? Hoe steunen of blokkeren deze drie factoren de drie rouwtaken waarvoor iemand staat bij verlies?
Vervolgens wordt de meest actuele kennis over methoden en technieken in de verliesbegeleiding en rouwtherapie beschreven. Een nieuw element hierin is bijvoorbeeld de verlieskunde-zorgstandaard, een middel om de samenwerking tussen de professionals te verbeteren. Ook de vaardigheden die een professional nodig heeft om zelf gezond te blijven, komen aan de orde.
Een compleet nieuw hoofdstuk verschaft de meest recente informatie over het Unfinished Business Syndroom (UBS). Dit kan een belangrijke bijdrage leveren in het herkennen en gericht ondersteunen van mensen die, soms tientallen jaren, zijn vastgelopen in oud zeer.

Verlieskunde is bedoeld voor verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, psychologen, sociaalpedagogische hulpverleners, arbeidsdeskundigen, coaches en counselors, reddingswerkers, pastoraal werkers, onderwijsgevenden, managers, journalisten en studenten in opleiding voor deze beroepen.